Børnesynet i LEO

Børnehuset LEO’s børnesyn tager udgangspunkt i, at det lille barn har værdi i sig selv samt at det føler sig set, hørt, forstået og oplever, at det har en demokratisk stemme.

 

Dannelse og børneperspektiv

 

Børneperspektivetforsøger vi at opfylde ved at skabe et miljø og kulturelle rammer, hvor børn og forældre kan mødes med anerkendelse og respekt, der tilgodeser den enkeltes integritet og skaber rum uanset social-, etnisk- eller religiøs baggrund.

Børnehuset LEO tilbyder en almen, bred dannelse i børneperspektiv i en dansk, nutidig sammenhæng. Vi har fokus på samfundets kulturelle traditioner for børn som fx børnesange, sanglege, madlavning, kreative aktiviteter samt årstids- og husets egne traditioner. Vi danner også børnene ud i miljøbevidsthed ved at have fokus på genbrugstema og deltagelse i national skraldeindsamling. Vi danner børnene i demokratisk forståelse, fx når de vælger sange og i den forbindelse venter på tur, og der bliver lyttet til børnene og deres ønsker.

 

Leg har værdi og er en gennemgående del af dagligdagen i Børnehuset LEO. Leg og Læring hænger unægtelig sammen og kommer især til udtryk via vores ugeplaner. Ugeplanerne bliver udarbejdet med udgangspunkt i børnegruppen og det enkelte barns kompetencer og udviklingspotentiale.

 

Herunder ses ugeplanen for Børnehaven:

 

Vores barnesyn tager bl.a. udgangspunkt i Howard Gardners ”flerintelligenstænkning”, som er et modstykke til den traditionelle, meget sprogligt/matematisk forståelse af intelligens. Gardners budskab er, at alle børn er forskellige og har et potentiale, der kan udvikles. Intelligenspotentialet (”talentet”) kan være forskelligt fra person til person, men i Gardners dynamiske tænkning er det underordnet, fordi udvikling er hovedmotivet. Hvis man vil give alle børn gode betingelser for at lære og udvikle sig, så skal man tilrettelægge en formidling, der har de præmisser, at den involverer mange forskellige typer intelligens, idet de enkelte børns forudsætninger for forståelse af begreber og sammenhænge vil være forskellige.

Vi skal både som forældre og professionelle have de højeste ambitioner for udvikling af vores børns potentialer, og dermed være omsorgsfulde og stimulere børnene, således at vi understøtter deres trivsel, dannelse, udvikling og læring og skaber de bedste betingelser for disse.

Howard Gardner påviser som udgangspunkt, at der findes syv forskellige former for intelligenser, som er baseret på menneskers viden og potentialer.

Efter flere undersøgelser har Howard Gardner fundet frem til, at der findes yderligere én form for intelligens nemlig, den naturalistiske intelligens.

 

Kort redegørelse for de otte intelligenser:

 

  1. Musikalsk intelligens:

Barnet er rytmisk, kan holde toner og husker melodier, har skabertrang, rim og remser, har sans for rytme i bevægelser og tale, er følsom over for lyde og støj i omgivelserne.

 

  1. Kropslig intelligens:

Barnet er selvhjulpen i forhold til dets alder, fungerer fin- og grovmotorisk, bruger sanser, god koordinationsevne, god til at anvende redskaber, kan skabe med hænderne, søger kropslige udfordringer, bliver urolig når hun/han skal sidde ned for længe.

 

  1. Logisk/matematisk intelligens:

Kan lide spil, er eksperimenterende, leger med og tænker på tal, kan lide at konstruere, er interesseret i hvordan ting fungerer, stiller spørgsmål, elsker computerspil.

 

  1. Sproglig intelligens:

Føler sig tiltrukket af ord og sproglige udtryk, leger med ord og remser, elsker historier, vil gerne fortælle, kan modtage en kollektiv besked, har et godt ordforråd, god til at argumentere, glad for ordspil og sprog lege, god til at huske navne, steder og detaljer.

 

 

  1. Rumlig/visuel intelligens:

Kan genkende detaljer, har et klart billede af tingene, elsker at tegne og skabe, har god visuel opfattelse, har en god omverdensbevidsthed, ”hvem er jeg som person”.

 

  1. Social intelligens:

Kan fungere/lege i såvel små som store grupper, kan lytte og gå på kompromis, har forståelse for omgangsformen mennesker imellem, kan vente, til det bliver ens tur, viser omsorg for og tager hensyn til andre.

 

  1. Personlig intelligens:

Hviler i sig selv, bevidst om egne følelser, har selvtillid og selvværd, kender sin egen rolle i forhold til andre, er bevidst om egne grænser, kan sige fra og til, kan tage en beslutning, kan arbejde selvstændigt, har meninger om tingene, kan lege alene.

 

  1. Den naturalistiske intelligens:

Er lydhør over for naturen, skaber sammenhæng, sætter verden i system, laver eksperimenter, skaber orden i kaos, god til at identificere og organisere.