Vision og mission

Det pædagogiske grundlag

Pædagogiske overvejelser og værdier

 

Vi har en anerkendende og inkluderende pædagogisk tilgang. Barnet bliver set af den voksne med anerkendelse. Anerkendelse er et begreb, der har vundet frem i den pædagogiske verden, fordi det bidrager til en kultur, hvor man har fokus på individuelle styrker, ressourcer og kvaliteter. Inklusion er at arbejde med bevidstheden om, at det fællesskab, som børnehuset udgør, er medvirkende til at begrænse eller at fremme det enkelte barns kompetenceudvikling og personlige vækst. Børnenes deltagelse i børnefællesskabet er en forudsætning for trivsel, udvikling og læring. Det overordnede mål for det pædagogisk arbejde er at udvikle en demokratisk dannelse, som er baseret på respekt, ansvarlighed, ligeværdighed og fællesskab.

 

Alle børn kan i perioder have behov for en særlig indsats og øget opmærksomhed for at opnå de bedste muligheder for udvikling, og derfor implementeres der løbende gruppeinddelinger/aktivitet/organisering af børnene. Vi differentierer børnegruppen efter børnenes behov og skaber dermed lige deltagelsesmuligheder og udviklingsmuligheder for alle børn. Dermed sikres de bedste betingelser for det enkelte barns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Vores opgave som pædagogisk personale er at have en øget opmærksomhed på udsatte børn og igangsætte forbyggende pædagogiske indsatser, hvilket vi gør igennem observationer og ved at implementere nye tiltag i forhold til barnet og børnegruppens aktuelle behov. I vores pædagogiske arbejde med børnene bestræber vi på, at være reflekterende og udvikle et lærerigt samspil med børnene, som baserer sig på børnenes perspektiv og interesser. Vi er engagerede i samværet med børnene og udvikler rammer for pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der sikrer alle børn gode læringsmuligheder.

 

Vores pædagogiske praksis er præget af:

 

- Kontinuitet og sammenhæng for såvel børn som forældre i hverdagen – synlig organisering/struktur, faste kontaktpædagoger, som er stueansvarlige.  
Fokus på en god og nænsom overgang fra vuggestue til børnehave.

- Ikke så meget ”vi plejer”, men mere af ”det der virker” og giver mening nu og her.

- Vores ambition er at være et hus med åbenhed mellem vuggestuegruppen og børnehavegruppen og samtidig skabe en tryg base. Børnene får mulighed for at danne relationer og samhørighed på tværs af alder og lære af hinanden og lære at passe på hinanden.

- ”Ikke alle skal det samme på samme tid og sted”. Det skaber mere ro og fordybelse for alle børns læring, trivsel, udvikling og dannelse – og eksempler herpå.

 

 

Vi tilrettelægger dynamiske, mindre læringsgrupper i forhold til:

 

- Sprog – fokus på den daglige dialog og fokuseret indsats; Dialogisk læsning, TRAS og sprogvurderingstest.  

- Krop, sanser og bevægelse – aktiviteter ude som inde, fokus på at være selvhjulpen

- Natur, udeliv og science – i virkeligheden og digitalt

- Kultur, æstetik og fællesskaber – drama, rytmik, musik og sang

- Sociale/personlige kompetencer/dannelse – etablering af gode lege/regellege, Fri-for-mobning

- Social udvikling/inklusion/venskaber – hvordan er man en god ven?

 

Nedenunder på billedet ses noget af det materiale som et Fri for Mobberi-kuffert indeholder.